Algemene verblijfsvoorwaarden


1. Het beheer en de uitbating van de KSA-hemen (de huizen Monsalvaet, Parsifal en Lanceloot) in Westouter gebeurt door KSA-heem Monsalvaet vzw, Dwarsweg 1, 8560 Gullegem.

2. De verblijfsgroep wordt vertegenwoordigd door een meerderjarige.

3. De KSA-hemen zijn bedoeld voor jeugdvakantieverblijf en aldus erkend door Toerisme Vlaanderen. De huizen zijn dan ook niet toegankelijk voor verblijven gericht op festiviteiten. Als de huisverantwoordelijken bij reservering, betaling of tijdens het verblijf vaststellen dat dergelijke activiteiten gepland zijn, wordt de overeenkomst verbroken en wordt de toegang ontzegd. De verantwoordelijke van de groep zal aansprakelijk gesteld worden in geval van schade en/of andere onregelmatigheden. De waarborg wordt ingehouden.

4. Het is niet mogelijk een optie te nemen op een verblijfsperiode.

5. De KSA-hemen worden enkel uitgebaat in zelfkook en kunnen zowel afzonderlijk als samen gehuurd worden.

6. Tussen de periode van 11 juli tot 20 augustus dienen steeds tien opeenvolgende overnachtingen genomen te worden in de huizen Monsalvaet en Parsifal.

7. In alle drie de verblijven is een weekendverblijf steeds minstens 2 overnachtingen.

8. Jeugdwerkverenigingen (erkende jeugdbewegingen en -diensten) kunnen vanaf 24 maanden voor elk verblijf boeken. Andere groepen pas 18 maanden voor het verblijf.

9. De boeking van het verblijf is pas geldig na betaling van de waarborg en het voorschot of basisbedrag zoals aangegeven in art. 11.

10. Het basisbedrag* voor het verblijf is voor elk heem bepaald voor de beschikbare reservatieperiode. De prijzen zijn te vinden op de website www.ksahemen.be. De prijscategorie wordt bepaald bij reservering op basis van de aard van de groep (jeugdwerkverenigingen, jeugdgroepen of niet-jeugdgroepen). Indien de huisverantwoordelijke vaststelt dat de groep ten onrechte in een prijscategorie werd ondergebracht, kan ter plaatse bovenop de correcte prijscategorie een meerprijs tot 25% worden aangerekend.

11. De groep verklaart zich akkoord met de volgende betalingswijze:
Elke groep betaalt een vaste waarborg. Vanaf tien maand voor het verblijf betaalt de groep een voorschot op het basisbedrag* (25% van het op dat moment toegepaste basisbedrag). Vanaf drie maand voor het verblijf betaalt de groep het basisbedrag* dat geldt op het moment van verblijf, verminderd met het voorschot indien van toepassing. Bij reservatie binnen de drie maand voor het verblijf betaalt de verblijvende groep het basisbedrag* dat geldt op het moment van het verblijf.
Na het verblijf betaalt de groep het saldo (energie kost, eventueel verhoogd met de vergoeding voor bijkomende opkuis, aanrekeningen en/of schade, eventuele bijkomende overnachtingen (voor Monsalvaet indien meer dan 52) en verminderd met de waarborg.

12. Bij ontstentenis van een betaling binnen de 15 dagen vervalt het verblijf van rechtswege en zonder aanmaning.

13. Annuleren van een verblijf moet schriftelijk aan KSA-hemen Monsalvaet (secretariaat: Dwarsweg 1, 8560 Gullegem) gebeuren. Bij annulering wordt minstens het waarborgbedrag ingehouden. Bij annulering méér dan drie maand voor het vooropgestelde verblijf betaalt de groep het bepaalde voorschot (zoals bepaald in art. 11. Bij annulering tussen de drie en één maand betaalt de groep 50% van het basisbedrag*. Bij annulering van een maand tot een week voor het vooropgestelde verblijf betaalt de groep 90% van het basisbedrag*. Bij annulering minder dan een week voor het vooropgestelde verblijf betaalt de groep het globale basisbedrag*. Geannuleerde verblijfsdagen die opgevuld worden door een andere groep worden in vermindering genomen van het basisbedrag van de annulerende groep. Een boeking kan door de groep worden overgedragen aan een andere groep. Beide groepen dienen dit schriftelijke aan KSA-hemen Monsalvaet (secretariaat: Dwarsweg 1, 8560 Gullegem) te melden. Bij dergelijke globale overname door een andere groep betaalt de annulerende groep enkel de waarborg. Terugbetaling gebeurt pas na de verblijfsperiode van de vervangende groep.

14. De verblijvende groep stelt zich respectvol op naar de omgeving van de jeugdverblijven. Lawaai na 22 uur is daarom niet toegelaten.

15. Het maximum aantal personen toegelaten in het huis zoals aangegeven op www.ksahemen.be mag voor de brandveiligheid en verzekering niet overschreden worden. Bij het overschrijden van het aantal vooropgestelde verblijvende personen behoudt KSA-hemen Monsalvaet vzw zich het recht minstens de waarborg in te houden.

16. De groep dient zich te houden aan dag en uur van aankomst en vertrek zoals bepaald in de verblijfsafspraken. Het overschrijden van deze reservatieperiode zal aanleiding geven tot de bijkomende rekening van een extra overnachting.

17. Alle verblijvende leden van de groep zullen zich verzekeren tegen de wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden en tegen lichamelijke letsels.

18. Alle contactgegevens worden enkel opgeslagen in een gegevensbestand dat beheerd wordt door KSA-hemen Monsalvaet vzw. Ze worden uitsluitend gebruikt om verder te informeren over de reservatie en over onze activiteiten. Ingevolge de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft ieder het recht inzage en eventuele verbetering ervan te vragen.

19. De groepsverantwoordelijke verklaart zich voor het eigenlijke verblijf akkoord met de verblijfsafspraken zoals minimaal 14 dagen voor het verblijf schriftelijk overgemaakt.

20. Eventuele klachten of reacties kunnen telefonisch of via e-mail gericht worden aan het secretariaat 0475/24 29 15 of info@ksahemen.be.

21. Voor geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

* Basisbedrag per heem = aantal gereserveerde nachten x kostprijs per nacht

Download hier de algemene verblijfsvoorwaarden in PDF.